Pákozdi Pagony Vadaspark és ArborétumCím:8095 Pákozd, Mészeg-hegyTelefon: +36 30 417 0133

Nyereményjáték

Nyereményjáték

Szeretnél nyerni egy páros belépőjegyet az Állatkertek éjszakájára, amellyel részt vehetsz másodmagaddal a Pákozdi Pagony rendhagyó, tematikus programján?

Amennyiben a válaszod igen, nyereményjátékunk Neked szól.
Látogass egy a Facebook oldalunkra, és keresd meg a nyereményjáték posztunkat!
A részvétel kizárólag a Facebookon keresztül lehetséges.
 
Jogi nyilatkozat

Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum
Facebook posztjáték szabályzat
 
Részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató
 
Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebook oldallal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat nem a Facebook kapja meg, hanem a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.; cégjegyzékszám: 07-10-001091; e-mail cím: posta@vadex.hu; telefonszám: +36 22 510 501), a Pákozdi Pagony Facebook-oldalának (https://www.facebook.com/pakozdipagony/) üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező” vagy „VADEX Mezőföldi Zrt.”). A Szervező – egyben a játék során átadott adatok vonatkozásában az Adatkezelő -a rendelkezésre bocsátott információkat a nyereményjátékkal összefüggésben használja fel. A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező - és nem a Facebook - felelős. A Facebook semmilyen kapcsolatban nem áll a nyereményjátékkal. A Facebook oldalt a nyereményjátékból eredően vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli.
 
A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.
 
Részvételi jogosultság
 
Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét, és nincs kizárva a cselekvőképessége.
 
Részvétel
 
A nyereményekért való indulásért a résztvevőnek az alábbiakat kell teljesítenie:
 
Megfelel a jelen Részvételi szabályzatban foglaltaknak és elfogadja magára nézve az adatkezelési szabályzatban leírt feltételeket. Álnév, becenév használata kizáró körülmény.
 
A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény- Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. és 2. pontjai);
 
A játék menete
 
A résztvevő feladata, hogy kommentben megírja a posztban feltett kérdésre a helyes választ. Az a résztvevő minősül játékosnak, aki ezt a feltételt teljesíti.
 
A nyertesek sorsolással kerülnek kiválasztásra. A sorsolás a be social rendszeren keresztül történik.
 
A játék időtartama: 2023. augusztus 8-tól 2023.augusztus 21. 9.00 óráig
 
A sorsolás időpontjai: 2023. augusztus 21. 10.00 óra
 
Felelősség kizárása
 
A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a nyereményjátékban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel. Kivételt képeznek az élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károk.
 
Nyeremény
 
A helyes választ adó kommentelők között 2 db belépőjegy kerül kisorsolásra, az Állatkertek éjszakája rendezvényre. Nyertes elfogadja a Verseny kiírását.
 
A nyeremény sorsolása a nyilvánosság kizárásával a véletlenszerűség alapján történik. A nyeremény egy alkalommal kerülnek kisorsolásra.
 
A nyereményjátékban való ingyenes részvétel révén a játékosoknak nem keletkeznek sem pénzügyi, sem egyéb igényei a Szervezővel szemben. A nyeremény vagy annak része semmi esetben sem fizethető ki készpénzben. A nyeremény nem ruházható át harmadik személyre.
 
A nyeremény átadásának módja: személyes átvétel, a rendezvény helyszínen, 2023. augusztus 25-én. A nyeremény átvételéhez fényképes igazolvány bemutatása szükséges, amellyel ellenőrizhető a személyazonosság. A nyertes által a nyeremény átadására vonatkozóan megadott adatok helyességéért a Szervező nem vállal felelősséget.
 
Nyereménysorsolás
 
A nyeremény sorsolásában minden, az adott játék során sorsolásra jogosult játékost szerepeltet a Szervező. A sorsolásra a nyereményjáték lezárását követő 48 órában kerül sor.
 
Nyereményenként tartaléknyertest határoz meg a Szervező a nyertes meghatározására vonatkozó eljárás megfelelő alkalmazásával.
 
A Szervező a nyertest 14 napon belül legalább három napos szünetekkel maximum háromszor értesíti a Facebookon keresztül. Ha a nyertes harmadik értesítéstől számított 14 napon belül nem jelentkezik, térítési jogosultság nélkül megszűnik a nyereményre vonatkozó igénye, és a nyereményre az első tartaléknyertes válik jogosulttá, akinek kiértesítési rendje a nyertes kiértesítése szerint történik meg. A második tartaléknyertes igénye az első tartaléknyertes igényének megszűnésekor nyílik meg. A nyertes értesítésére és a nyeremény átvételére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak a tartaléknyertesekre is.
 
A nyertes nem köteles a nyereményt átvenni.
 
A nyereményjátékból történő kizárás
 
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból.
 
Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (annak tudtával vagy tudta nélkül). Emellett tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A nyeremények kizárás esetén utólag is visszavonhatóak, a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.
 
A nyereményjáték idő előtti befejezése
 
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy azt végleg befejezze.
 
A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.
 
Egyéb rendelkezések
 
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.
 
A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos panaszokat a nyereményjáték pontos megjelölésével ezek okának ismerté válásától számított 14 napon belül írásban a Szervezőhöz kell eljuttatni az alábbi címre: posta@vadex.hu.
 
A szóban (telefonon) közölt vagy elkésett panaszok nem kerülnek feldolgozásra. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
A jelen adatkezelés célja:
 
A Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál Facebook oldal tagjainak (felhasználóinak) részvétele és közreműködése az oldalon közzétett villám játékban.
 
Az adatkezelés jogalapja:
 
Az érintett hozzájárulása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Rendelet”) 6 cikk a) pontja alapján.
 
Az adatkezelés köre:
 
Az érintett által a cél eléréséhez szükséges, illetve önkéntesen megadott, megjelenített valamennyi személyes adat.
 
Valamennyi érintett vonatkozásában: név, Facebook Id, és ennek Facebook adatkezelés szerint hozzáférést engedő adatai.
 
A nyertesek vonatkozásában a név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím.
 
Az adatkezelő személye a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.; cégjegyzékszám: 07-10-001091).
 
Adatvédelmi tisztviselő kinevezésére a Szervezőnél nem került sor.
 
Az adatfeldolgozó személye – az adatkezelő megbízásából – a Facebook.
 
Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama:
 
A nyertesek kisorsolását követően a nyeremények átadását követő 5 munkanapig, illetve amennyiben ez előbbi, amíg az érintett az adatkezelőnél törlési kérelemmel az érintett nem él. A nyertesekre vonatkozó adatkezelésnek időtartama a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
 
A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek a VADEX Mezőföldi Zrt. adatbázisából.
 
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
 
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.
 
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
 
Hozzáféréshez való jog
 
Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a VADEX Mezőföldi Zrt.-től arra vonatkozóan, hogy a VADEX Mezőföldi Zrt. kezeli-e a személyes adatait.
 
Ha a VADEX Mezőföldi Zrt. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
 
A VADEX Mezőföldi Zrt. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.
 
Helyesbítéshez való jog
 
Ön jogosult a VADEX Mezőföldi Zrt.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki hiányos személyes adatait.
 
Törléshez való jog
 
A VADEX Mezőföldi Zrt. kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adatait. Egyéb esetekben a VADEX Mezőföldi Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adatait, ha (i) a VADEX Mezőföldi Zrt.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a VADEX Mezőföldi Zrt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.
 
A VADEX Mezőföldi Zrt. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a VADEX Mezőföldi Zrt.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a VADEX Mezőföldi Zrt.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 
Ha a VADEX Mezőföldi Zrt. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
Adatkezelés korlátozásához való jog
 
Kérheti a VADEX Mezőföldi Zrt-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a VADEX Mezőföldi Zrt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
 
Személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, személyes adatai törlését ellenzi, (iii) a VADEX Mezőföldi Zrt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban az Ön jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
 
A VADEX Mezőföldi Zrt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
 
Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
 
Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a VADEX Mezőföldi Zrt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 
Bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A VADEX Mezőföldi Zrt. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.
 
Adathordozhatósághoz való jog
 
Kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
 
A VADEX Mezőföldi Zrt. tájékoztatja Önt, hogy személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így kérheti a VADEX Mezőföldi Zrt. -ét, hogy az Ön által megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
 
Az érintett hozzájáruló nyilatkozata:
 
„Adatai megadásával hozzájárul, hogy a megadott személyes adatai jelen nyereményjáték szabályzat és adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint a VADEX Mezőföldi Zrt., mint adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezelje, és a Facebook megismerhesse.”
 
Jelen nyereményjátékra Magyarország joga alkalmazandó.
 
2023. augusztus 7.